Pli Kanmawad, Pli Mal Tèt

18 Jan

stress Mwen pa kopwann ki mannyè moun sa fè konfyé yonn alòt. Tout moun an latè sa la pou kò yo, èk sa sé lavéwité. Tout moun kapab pitjé’w an do’w. Tout moun – ki yo pwé’w, o pa – kay sèvi’w èk abizé’w si ou bay yo an chans. An chay di sé moun-an ki kwiyé kò yo bon kanmawad nou, ka mal palé nou dèyè do nou. Lè ou éwisi an lavi, si ou kwè yo ka sélébwé épi’w, yo byen jalou’w pito.

Sé pou sa mwen kwè i pli mèyè lè ou pa ni djè kanwawad. Pli kanmawad ou ni, sé pli mal tèt èk pwòblenm ou ka ni. Si ou aksèpté ki, tout moun ni vyé mannyè andidan yo; si ou kopwann ki, sitiwasyon-an nou twouvé kò nou adan délè, sé sa ki ka détèminé mannyè-a nou konpòté kò nou; si ou kopwann sa, anyen moun fè pa kay sipwi’w.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: