Sé Sa Ou Ka Swen Ki Enmen Mòdé Lanmen’w

11 May

couple-arguingDélè, ou ka twété an moun byen, ou ka sipòté’y an tout mannyè ki pòsib, ou ka jik tiwé chimiz-la asou do’w pou mété’y asou moun-an si ou wè i bizwen’y. Èk ki mannyè moun-an ka wimèsyé’w? Sa sé menm moun-an ki kay ensilté’w, jiwé’w, maltwété’w, èk faché épi’w si ou annèk fè yon bagay ki pa ka plè yo. Si ou wè yo mandé’w an favè, èk jou sa la ou pa sa fè’y, tout amityé fini.

Si an moun pa sa apwésyé sa ou fè ba yo, i sé dwa’w pou doubout fè anyen pou yo ankò piskè yo pa méwité’y. Mé pa kité moun kon sa chanjé bon mannyè’w èk chanjé tjè’w. Kontiné twété moun byen. Pa kité lézòt moun péyé pou sa ki vyé kalité. Magwé an chay moun pa kay apwésyé’w, twété moun byen kanmenm – pa pou yo wimèsyé’w, mé piskè i sé kòrèk bagay-la pou fè.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: