Annou Djéwi Kò Nou

12 Jul

Tout moun toujou ka pwéché lapé. Mé délè, ng’a katjilé ès nou wéyèlman vlé lapé. An pwensip, i byen ézé pou nou tout viv an lanmityé èk lapé. Tout sa nou ni pou fè sé ni wèspé pou yonn alòt, aksèpté sé diféwans-lan nou ni, èk pa twété lézòt moun adan an mannyè nou menm pa kay vlé moun twété nou. Mé poutji sa tèlman difisil pou nou fè?

Bagay-la sé, nou pa sa jenmen djéwi latè-a jis tan tout moun djéwi kò yo. Nou tout ka chayé an chay penn, nou pa ni konfyans an kò nou, nou ka jalou sa lézòt moun ni èk sa yo fè, nou pa ni lapé an tjè nou, nou ni pou fè bagay konstanman pou fè kò nou santi bon. Annou dévlopé kò nou pou nou sa djéwi latè-a. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: